oliver-blum_shanghai-expo-2.jpg
German Pavilion "Balancity" by Schmidhuber + Kaindl, Shanghai Expo, China